REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KLUB 80 ROWERÓW - KRAKÓW

 §1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub 80 Rowerów-Kraków (w dalszych postanowieniach regulaminu zwane „Stowarzyszeniem”).

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.

3. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla osób aktywnie spędzających czas.

4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i województwa małopolskiego.

5. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.

6. Dla realizacji celów regulaminowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

7. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U z 2020 r, poz.695 z późn. zm.), (dalej „Ustawa”)

8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

10. Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak, proporców i innych znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Posługiwanie się nazwą i znakiem graficznym Stowarzyszenia przez osoby inne niż członkowie Stowarzyszenia wymaga pisemnej zgody jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia dopuszczalna jest forma elektroniczna – e-mail.

 §2.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a. Propagowanie i promowanie rekreacji i turystyki rowerowej oraz sportu rowerowego,

b. Promowanie i rozwijanie aktywności sportowej,

c. Ochrona i promocja zdrowia,

d. Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie działania Stowarzyszenia,

e. Działanie na rzecz sportu i kultury fizycznej, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej,

f. Kształtowanie pozytywnego modelu spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia, sprzyjającego rozwojowi dzieci, młodzieży i dorosłych,

g. Tworzenie dla członków Stowarzyszenia oraz innych kolarzy warunków organizacyjnych, technicznych i materialnych dla uprawiania kolarstwa turystycznego oraz uczestniczenia w zawodach sportowych,

h. Działanie na rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska rowerowego,

i. Propagowanie ochrony środowiska i kształtowanie postaw ekologicznych;

j. Upowszechnianie wiedzy o regionie małopolskim oraz jego dziedzictwie historycznym i kulturowym,

k. Promocja miasta Kraków oraz województwa małopolskiego na imprezach w tematyce rowerowej,

l. Działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście, popularyzowanie roweru jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka komunikacji,

ł. Podejmowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa rowerzystów i niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a. Organizowanie wycieczek i rajdów rowerowych mających na celu propagowanie turystyki alternatywnej i zdrowy styl życia,

b. Organizowanie imprez popularyzujących turystykę rowerową, aktywny wypoczynek oraz ochronę środowiska naturalnego,

c. Uczestniczenie w zawodach sportowych rangi lokalnej, krajowej i międzynarodowej,

d. Organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, spotkań, konsultacji społecznych, seminariów służących realizacji celów regulaminowych,

e. Organizowanie zebrań dyskusyjnych i towarzyskich: debat, szkoleń, warsztatów itp.,

f. Poradnictwo i pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez o charakterze informacyjnym, turystycznym oraz sportowym.

g. Prowadzenie działalności społecznej i charytatywnej;

h. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej i kulturalnej,

i. Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych o tematyce podróżniczej,

j. Pozyskiwanie funduszy na cele regulaminowe, poprzez współprace z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz uzyskiwanie pomocy finansowej od darczyńców, sponsorów oraz osób fizycznych wykazujących zainteresowanie celami Stowarzyszenia,

k. Współpracę z innymi organizacjami turystycznymi i sportowymi, szkołami i instytucjami,

l. Współpracę z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych,

ł. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych oraz przeprowadzanie działań propagujących bezpieczeństwo i zdrowie ruchu rowerowego,

m. Prowadzenie strony internetowej dotyczącej działalności Stowarzyszenia,

n. Współpracę z mediami,

o. Inne działania, zgodne z celami Stowarzyszenia, inspirowane przez jego członków.

§3.

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto ukończył lat 18, w życiu kieruje się zasadami uczciwości i bliskie mu są cele Stowarzyszenia.

2. Małoletni poniżej 18 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w glosowaniu na Walnym Zebraniu Członków i bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia (Zarządu).

3. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

4. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie lub poprzez panel klubowicza i zostanie następnie przyjęta w poczet Członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia

6. Osoba fizyczna, która pragnie być Członkiem Wspierającym składa deklarację członkowską na piśmie lub poprzez panel klubowicza i zostaje następnie przyjęta w poczet Członków Wspierających uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

7. O przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych i Wspierających Stowarzyszenia kandydat zostanie poinformowany przez: pocztę elektroniczną, telefonicznie lub w wiadomości SMS.

8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

9. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

e. noszenia odznaki, emblematów, posiadania legitymacji, o ile zostaną ustanowione oraz używania nazwy i znaków graficznych Stowarzyszenia,

f. korzystania z urządzeń, sprzętu i materiałów będących własnością Stowarzyszenia.

10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b. przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c. regularnego opłacania składek członkowskich;

d. dbania o dobre imię Stowarzyszenia i o jego majątek.

11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.

12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

14. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd z powodu:

– łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

– notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

– na skutek braku zapłaty składki członkowskiej w pełnej kwocie za dany rok kalendarzowy, po upływie 4-tego miesiąca danego roku,

– na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,

– utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

– śmierci członka.

15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

16. Dodatkowe przywileje członków oficjalnych Stowarzyszenia, zgodnie z Regulaminem Działalności Stowarzyszenia:  

     a. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do zniżek w miejscach, z którymi uda się nawiązać Stowarzyszeniu współpracę.

 

§4.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

1. Władzami Stowarzyszenia jest:

a. Walne Zebranie Członków;

b. Zarząd.

2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.

4. Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania wyłoniony z Zarządu Stowarzyszenia.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, bez względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia.

6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy m.in:

a. ustalanie kierunków działania i rozwoju;

b. wybór członków Zarządu (z wyjątkiem Zarządu Założycieli);

c. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia;

d. podejmowanie decyzji o czynnościach przekraczających zakres zwykłego Zarządu.

7. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c. zmiana regulaminu działalności,

d. ustalanie innych wewnętrznych regulaminów Stowarzyszenia;

e. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;

f. zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków;

g. informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) zgodnie z art. 40B Ustawy.

8. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności jak również uprzedniej uchwały Walnego Zebrania Członków.

9. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

a. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

b. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,

c. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,

d. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,

e. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10.000,00 zł.

10. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd.

11. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów. W przypadku równego podziału głosów, decydujący głos ma Prezes Zarządu.

12. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz każdy Członek Zarządu samodzielnie.

13. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagana jest reprezentacja trzech Członków Zarządu.

14. Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia złożony jest z Członków – Założycieli i składa się z 4 osób, co oznacza pełny skład Zarządu.

15. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Po zakończeniu kadencji dotychczasowego Zarządu Członkowie kolejnego Zarządu wybierani są podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków, zwołanego przez ustępujący Zarząd. Każdy z kandydatów musi uzyskać wcześniej aprobatę przynajmniej jednego z Członków dotychczasowego Zarządu Stowarzyszenia.

16. Powołanie nowego Członka Zarządu następuje drogą uchwały w trybie określonym w §4 pkt.5.

17. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja Członka Zarządu musi być złożona pisemnie. Członek Zarządu może być również wykluczony z Zarządu na podstawie uchwały ¾ składu Zarządu. W obu przypadkach przeprowadza się wybory uzupełniające do Zarządu podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków w trybie określonym w §4 pkt.5.

§5.

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze:

a. składek członkowskich

b. dotacji

c. darowizn

d. dotacji i ofiarności publicznej,

e. spadków, zapisów,

f. dochodów z majątku stowarzyszenia

g. dochodów z oprocentowanych lokat bankowych,

h. odsetek bankowych oraz innych zysków kapitałowych.

2. Środkami finansowymi Stowarzyszenia dysponuje Zarząd, zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.

3. Każdy członek Stowarzyszenia odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

4. Stowarzyszenie nie może:

a. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,

b. zrzeszać osób prawnych,

c. prowadzić działalności gospodarczej,

d. prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Decyzję w sprawie rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia

3. Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie (opisane w 2 pkt 2) ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje czyny, zgubione czy zniszczone przez siebie własne lub cudze mienie, uszczerbek na zdrowiu swoim i osób trzecich, wypadki i wszelkie konsekwencje swojego zachowania. Za osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun prawny.

4. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki losowe podczas organizowanych wydarzeń.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 z późn. zm.).