REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
W STOWARZYSZENIU KLUB 80 ROWERÓW - KRAKÓW

§ 1

1. Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Klub 80 Rowerów - Kraków.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a. Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Klub 80 Rowerów - Kraków,

b. Zarząd – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia Klub 80 Rowerów - Kraków,

c. Składce – należy przez to rozumieć składkę członkowską,

d. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Opłacania Składek Członkowskich w Stowarzyszeniu Klub 80 Rowerów-Kraków.

3. Regulamin uchwala Zarząd.

§ 2

1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka Stowarzyszenia.

2. O wysokości składki decyduje Zarząd w drodze uchwały.

§ 3

1. Składka członkowska opłacana jest:

a. za cały rok,

b. z góry,

c. w terminie do końca I kwartału każdego roku,

d. wyłącznie przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia.

2. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule wpłaty, co najmniej:

a. imię i nazwisko lub nazwa członka, którego składka dotyczy,

b. okres, za który składka jest opłacana.

3. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w § 3 pkt. 2, umożliwiających identyfikację członka, którego składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą.

§ 4

1. Obowiązek opłacenia składki rocznej w pełnej wysokości spoczywa na tych członkach, którzy zostali przyjęci do Stowarzyszenia do 30 czerwca danego roku kalendarzowego.

2. Członkowie, którzy zostali przyjęci w poczet członków Stowarzyszania w terminie od 1 lipca do 31 grudnia, płacą połowę wysokości składki rocznej.

3. Nowo przyjęci członkowie mają obowiązek wpłacenia składki w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia. Zawiadomienie dokonywane jest w trybie określonym w Regulaminie Stowarzyszenia Klub 80 Rowerów- Kraków.

§ 5

1. W wyjątkowych sytuacjach członek Stowarzyszenia może wystąpić do Zarządu z pisemnym umotywowanym wnioskiem o opłacenie składki w innym terminie, niż wskazany w regulaminie lub o zgodę na spłatę zadłużenia w ratach.

2. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba członka Stowarzyszenia zostanie uwzględniona.

3. Opłata składki w innym terminie lub spłata zadłużenia w ratach nie zwalnia z obowiązku terminowego opłacania bieżących składek zgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu.

§6

1. Na podstawie prowadzonej Ewidencji Składek Stowarzyszenia, osoba wskazana przez Zarząd sporządza wykaz członków stowarzyszenia, którzy uiścili składkę, ze wskazaniem okresu, za który składka została zapłacona.

2. Członek ma prawo zwrócić się do Zarządu o sprawdzenie prawidłowości sporządzenia jego ewidencji składek i zgłosić zastrzeżenie.

3. Zarząd ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia.

4. W sytuacjach losowych członka mających wpływ na możliwość uiszczenia składki, Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczania składki.

§ 7

1. Rozróżnia się następujące rodzaje składek:

a. składka Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia,

b. składka Członka Wspierającego Stowarzyszenia.

2. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni z płacenia składek.

§ 8

1. Wysokość składki dla Członka Zwyczajnego oraz Wspierającego Stowarzyszenia jest ustalana:

a. corocznie,

b. na zebraniu Zarządu,

c. w drodze uchwały,

d. w głosowaniu jawnym.

§ 9

1. Decyzją Zarządu nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek przez okres przekraczający 4 miesięcy stanowi podstawę wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

2. Od decyzji Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu z powodu wymienionego w § 9 pkt. 1 członkowi przysługuje złożenie pisemnego odwołania w terminie do 14 dni od daty doręczenia stosownego zawiadomienia.

3. Organem rozpatrującym odwołanie jest zebranie Zarządu w pełnym składzie, w terminie najbliższych obradów.

4. Uchwała Zarządu w pełnym składzie w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, z tytułu zalegania z opłatą składek, jest ostateczna.

§ 10

1. Członek usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nieopłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia.

2. Warunkiem ponownego przyjęcia jest uiszczenie zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia.

§ 11

1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się obowiązującymi przepisami prawa, regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia niniejszego regulaminu została podjęta w dniu 01 Kwietnia 2021 r.